Heft 1/2019, PDF E-Book, Download-Artikel
Hg. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
6,50 €
Heft 1/2019, Druck
Hg. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
7,50 €
2/2019 – Münzkabinett
Hg. Staatliche Kunstsammlungen Dresden
5,00 €
1/2019 – Bauhausspuren
Hg. Staatliche Kunstsammlungen Dresden
5,00 €
Das Jahr 1993
Hg. Freundeskreis der Städtischen Galerie Dresden – Atelierbegegnungen e.V., Dresden
19,90 €
4/2018 – Rückkehr 1958
Hg. Staatliche Kunstsammlungen Dresden
5,00 €
Heft 2/2018, PDF E-Book, Download-Artikel
Hg. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
6,50 €
Heft 2/2018, Druck
Hg. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste
7,50 €
Objects, Framings and Parerga
Hg. Johannes Grave; Christiane Holm; Valérie Kobi; Caroline van Eck
38,00 €
2 3 18